Ajánlat az intézményi pedagógiai programok
felülvizsgálatát segítő szaktanácsadói szolgáltatásra

 

Intézményfenntartók részére

 • Tanügyigazgatási vizsgálat (intézményi dokumentumok törvényi és szakmai megfelelőségének szakértői véleményezése)
 • Intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola) szakmai vizsgálata
 • Az intézményben folyó pedagógiai munka értékelése
 • A helyi nevelési és pedagógiai programok megvalósításának elemzése
 • Mérések-elemzések (tantárgyi, neveltségi)
 • Az országos kompetenciamérés eredményei elemzésének, a szükséges intézkedési tervek készítésének tanácsadói támogatása
 • Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos fenntartói intézkedések tanácsadói, szakértői segítése
 • Vezetői pályázatok szakértői véleményezése
 • Módosított pedagógiai dokumentumok (HOP, PP, SzMSz, IMIP, Házirend) szakértői véleményezése
 • A fenntartó közoktatási feladatellátásának szaktanácsadói, szakértői segítése
 • Fenntartói pedagógiai jellegű dokumentumok készítésének, módosításának szakértői segítése (települési közoktatási intézkedési terv, fenntartói minőségirányítási program, ellenőrzési ütemterv)
 • Kistérségi közoktatási intézkedési terv készítése, módosítása
 • Informatikai fejlesztési stratégia

                     - módszertanának kidolgozása
                     - nyomtatott és digitális dokumentum mintáinak elkészítése
                     - középtávú fejlesztési stratégia készítése és kipróbálása

 • Uniós pályázatok készítésének szakértői segítése

Intézmények részére

 • Pedagógiai dokumentumok (PP, HOP, SzMSz, IMIP, Házirend, különféle szabályzatok) készítésének, módosításának szaktanácsadói, szakértői segítése
 • Az intézményi pedagógiai folyamatok (tanulástanítás, mérés, értékelés, ellenőrzés, gyermek- és ifjúságvédelem, hátránykompenzálás, esélyteremtés) tervezésének szaktanácsadói, szakértői segítése
 • Az intézményi pedagógiai folyamatok működtetésének tanácsadói, szakértői támogatása
 • Az intézmény működésének törvényességi, szakmai vizsgálata
 • Tantárgyi szaktanácsadás
 • Tantárgyi és neveltségi mérések és azok elemzése
 • Az intézményi pedagógiai folyamatok eredményességének vizsgálata
 • IKT szakértői feladatok
 • A különböző kompetenciaterületek eredményes fejlesztéséhez mentori támogatás nyújtása
 • Az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosításához tanácsadói, szakértői közreműködés
 • Az intézményi minőségfejlesztési rendszer hatékony működtetésének szakértői segítése
 • Intézményértékelés
 • A vezető munkájának értékelése
 • Az egyes pedagógusok munkája eredményességének értékelése
 • Az intézményben működő szervezetek (munkaközösségek, KT, SzB, DÖK) tevékenységének szerepe az intézmény eredményességében
 • Az IPR helyi pedagógiai rendszer kidolgozásának és működtetésének tanácsadói, szakértői segítése
 • Pedagógiai tartalmú előadások, tréningek tartása vezetőknek, tantestületeknek
 • Egy-egy tantárgy vagy műveltségi terület nevelése-oktatása hatékonyságának vizsgálata
 • IKT szaktanácsadás
 • TÁMOP pályázatok elkészítésének szakértői segítése

A SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet pedagógiai-szakmai szolgáltatási ajánlatai